Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat que existeix a tots els ajuntaments. Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el Ple d’acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. El Compte General de l’Ajuntament s’ha de sotmetre abans de l’1 de juny de cada any a informe de la Comissió Especial de Comptes i ha de ser objecte d’informació pública abans de sotmetre’l a l’aprovació del Ple, per tal que puguin formular-s’hi reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que es pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes.

De conformitat a l’acord de Ple de sessió extraordinària celebrada el dia 13 de juliol de 2023, la Comissió Especial de Comptes que està integrada pels membres següents, els quals es reuniran un cop l’any:

 • President: Francesc Xavier Baldrich Fàbrega, Alcalde de la Corporació per l’Agrupació Electors Palau de Santa Eulàlia (ad’ePdSE).
 • Vocals:
  • Arnald Vidal Bargues, regidor per l’Agrupació Electors Palau de Santa Eulàlia (ad’ePdSE).
  • Núria Ros Turà, regidora per l’Agrupació Electors Palau de Santa Eulàlia (ad’ePdSE).
  • Marc Barneda Gardella, regidor pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ERC-AM).
  • Alba Saavedra Julià, regidora pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ERC-AM).
 • Secretària: Consol Barneda i Gardella, secretària actal. de la Corporació.