Publicació període mig de pagament a proveïdors

Per tal de donar compliment a l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

ANY 2022


ANY 2021


ANY 2020


ANY 2019


ANY 2018


ANY 2017


ANY 2016


ANY 2015