Anualitat 2022

Assistència tècnica en el desplegament de planejament per a promoció d’HPO en sòl municipal


Projecte de Millora de la Pl. de l’1 d’Octubre de 2017


Enjardinament de la Pl. de l’1 d’Octubre de 2017 i dels nuclis de Santa Eulàlia i Palau


Subvenció per al sosteniment del lloc de treball de secretaria intervenció


Actuació (despesa corrent): Enllumenat públic i neteja viària


Activitats esportives vàries


Actuacions en camins


Despeses culturals


Adquisició terreny per a la construcció d’HPO


Noves tecnologies


Festival FASTT


Finançament de l’Escola Rural de Palau de Santa Eulàlia