Modificat el projecte bàsic i d’execució d’urbanització del Pla Parcial sector Tramuntana. Sector SUD 01